NBP

NBP

Narodowy Bank w Polsce w skrócie często nazywany NBP, to centralny bank Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki zapisom w Konstytucji RP, pozostaje w pełni niezależny od pozostałych organów państwowych. Do jego podstawowych funkcji, należy pełnienie roli banku emisyjnego i centralnego państwa.

Narodowy Bank Polski to także organ zwierzchni dla innych instytucji tego typu w kraju, dzięki czemu zyskał nazwę banku banków. Jego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, zgodnie z wytycznymi Rady Polityki Pieniężnej. W ramach swoich obowiązków, Narodowy Bank Polski dba o stabilność polskiej waluty oraz zarządza rezerwami dewizowymi.

Powyższe bezpośrednio przekłada się na zapewnienie stabilności krajowego systemu finansowego a jednocześnie przyczynia się do rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury finansowej. Narodowy Bank Polski jest także prawnie zobowiązany do działań mających na celu rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej, co obecnie jest głównie realizowane za pośrednictwem portali internetowych.

Leave a Comment