KNF

KNF

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, jest organem administracji publicznej odpowiadającym za rynek finansowy w Polsce. Do głównych obszarów działalności KNF należy szczegółowa kontrola oraz zapewnienie sprawnego, a także bezpiecznego funkcjonowania procesów związanych z funduszami publicznymi. Komisja weryfikuje zatem działalność banków, kas spółdzielczych, rynku kapitałowego, instytucji płatniczych i ubezpieczalni, jak również wydolność systemu emerytalnego oraz poprawność wszelkich systemów płatności elektronicznych.

Istotną rolą komisji jest wywieranie pozytywnego wpływu na rozwój branży finansowej w Polsce, w tym budowanie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Organ może podejmować szereg działań, np. przygotowywać stosowne akty prawne, które skutecznie pomogą realizować postawione przed komisją działania. KNF zobowiązany jest także do prowadzenia działalności na temat finansów i funkcjonowania tego segmentu w ramach państwa.

W skład komisji wchodzi przewodniczący, jego dwóch zastępców oraz ośmiu pozostałych członków, reprezentujących m.in. stosowne ministerstwa rządowe, a także Narodowy Bank Polski, Prezydenta RP, Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Leave a Comment